Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13 mei 2020.
Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Clausen Projectontwikkeling
Lingerzijde 28
1135 AR Edam

Clausen Projectontwikkeling verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, telefoon of brief.

Persoonsgegevens
Clausen Projectontwikkeling verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens van u:

  •  Indien u contact met ons opneemt via de website: NAW-gegevens, contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummers en bedrijfsgegevens;
  •   Van klanten van Clausen Projectontwikkeling verwerken wij bovendien andere gegevens die u ons doet toekomen zoals uw KVK nummer.

Doeleinden
Clausen Projectontwikkeling verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Om u als (potentiële) klant te kunnen beoordelen en accepteren en u een overeenkomst te kunnen aanbieden;
  • Een goede en efficiënte dienstverlening en de verbetering van onze dienstverlening;
  • Het onderhouden van contact;
  • Om uw vragen te kunnen beantwoorden of opmerkingen te kunnen verwerken, wanneer u via het contactformulier vragen stelt aan ons of opmerkingen bij ons achterlaat;
  • Om u te kunnen informeren over onze andere producten en diensten die mogelijk interessant zijn voor u;
  • Nakoming van onze wettelijke verplichtingen.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Clausen Projectontwikkeling hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

  • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
  • De verbetering van haar diensten.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Clausen Projectontwikkeling persoonsgegevens uitwisselen. Clausen Projectontwikkeling kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leverancier van onze website, de leverancier van ons boekhoudsysteem en contractanten waar wij mee werken. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Clausen Projectontwikkeling aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Bewaartermijn
Clausen Projectontwikkeling zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. In beginsel bewaart Clausen Projectontwikkeling deze gegevens zo lang als u klant bij ons bent of tot het moment u uw toestemming intrekt. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Clausen Projectontwikkeling zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging van uw gegevens
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Clausen Projectontwikkeling passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen. Zo staan uw gegevens in een beveiligde omgeving waar alleen gemachtigden bij kunnen.

De website www.clausen.nl is beveiligd met een SSL-certificaat. Een SSL certificaat is een bestand dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen de server van de website en de internet browser van de websitebezoeker. Met SSL wordt vertrouwelijke informatie die u via het contactformulier van de website verstuurd versleuteld verzonden zodat uw gegevens niet onderschept kunnen worden.

Uw rechten
U heeft het recht om Clausen Projectontwikkeling een verzoek te doen tot inzage, rectificatie en wissen van uw persoonsgegevens.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Clausen Projectontwikkeling
Lingerzijde 28
1135 AR Edam

Of

info@clausen.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Clausen Projectontwikkeling, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Clausen Projectontwikkeling kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.